ברסלב - קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל   ברסלב | קרן רבי ישראל דב אודסר
 
 
Breslov site in English
לוגו ברסלב
הצטרפות להפצה | הפוך למפיץ תרומה להדפסת ספרים | ברסלב


הפתק מהשמיים
התחברות לחברים

נ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת השבוע - פרשת וישב

Back
דף הבית >> פרשת השבוע - פרשת וישב

[ וישב יעקב בארץ מגורי אביו ... (לז,א)

וזה וישב יעקב בארץ מגורי אביו וכו' אלה תֹלדות יעקב יוסף וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל במדרש רבה מגורי אביו לשון גרים שהיה יעקב מגיר גרים. ואיתא בדבריו ז"ל בסימן רכ"ח שזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רֻגזו של יוסף, כי זה שעוסק לגיר גרים בהכרח שיהיו לו יסורים ומחלֹקת וכו'. וכן הוא בכל אדם שאלו הגרים ובעלי תשובה הרוצים לשוב אל ה' על ידי הצדיק בהכרח שיהיה עליהם גם כן כמה מיני מחלֹקת ויסורים והתגרות וכו' בכל פעם כי אי אפשר להתקרב באמת לה' יתברך כי אם על ידי זה כמבֹאר בדברינו הרבה בזה. וכמו שכתוב בסימן ע"ב שהוא להתחזק בכל פעם כנגד היצר הרע וכו' עין שם. ועל כן על כל אחד ואחד מישראל הרוצה לשוב לה' יתברך נאמר בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו וכו'. והתיקון לכל זה הוא בחינת יוסף בעצמו, בחינת אלה תֹלדות יעקב יוסף, ופירש רש"י הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה: אנה יכנֹס כל הפשתן הזה, היה פקח אחד השיב לו: ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף כל הפשתן כך וכו', והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף הכל. כי יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה וכו' מה כתיב למטה אלה תֹלדות יעקב יוסף וכו' ניצוץ אחד וכו'. וכן פירש רש"י בפסוק ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר שלחני וכו', ופירש רש"י משנולד שטנו של עשו וכו' אש בלֹא להבה אינו שולט וכו', היינו כי יוסף הוא בחינת הצדיק האמת שיכול לשמח את לב כל אחד מישראל ולהפֹך היגון ואנחה לשמחה, שעל ידי זה מלהיב את לב ישראל לה' יתברך וכמו שכתוב בסימן ט' בלקוטי תנינא כי הצדיק הוא בחינת איש אשר רוח בו שמנשב העפרוריות שהוא בחינת עצבות מלב איש הישראלי כדי שיוכל להתלהב לה' יתברך וכו' עין שם. וזה בחינת יוסף שנאמר בו הנמצא כזה איש אשר רוח אלֹקים בו, כי יוסף הוא בחינת הצדיק שיכול לירד לתוך כל היכלי התמורות ולהוציא כל הנפשות משם כל אחד ואחד מעֹמק נפילתו כל מי שרוצה להתאחז בו, כי בודאי מי שאינו רוצה כלל מכל שכן כשחולק וכו', בודאי אי אפשר לעזֹר לו ועליו נאמר באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך, אבל כל מי שחס על נפשו עדין וחפץ בחיים אף על פי שנפל כמו שנפל יכול הצדיק בחינת יוסף להוציאו משם, כי יוסף ירד לכל היכלי התמורות בבחינת לעבד נמכר יוסף, עבדות בחינת עצבות כמובא במקום אחר שנמשך מזהמת הנחש שהוא בחינת חם שממנו יצא מצרים שנתקלל עבד עבדים יהיה וכו' כמובא, ויוסף עבר בכל זה, והיה לו נסיונות עצומים בתאוה זֹאת שנמשך מעצבות והיה בבית האסורים כמה שנים, ועל ידי זה עבר בכל בחינות היכלי התמורות ויצא מהם בשלום, אף גם זכה לתוספות קדֻשה עצומה על ידי זה שזהו בחינת יוסף בחינת ישמע חכם ויוסף לקח. ועל כן יש לו כח להפֹך הכל לטובה להפֹך היגון ואנחה לשמחה, שזהו בחינת מה שהתנבאה רחל כאשר נולד יוסף ואמרה אסף אלֹקים את חרפתי, כי על ידי בחינת יוסף הצדיק שיכול לעבֹר בכל היכלי התמורות ולצאת משם בשלום על ידי זה יתבטלו כל החרפות הבאין משם, ואחר כך קראה שמו יוסף לאמֹר יוסף ה' לי בן אחר, היינו שאמרה שלא די שעל ידו יתבטלו החרפות בחינת אסף אלֹקים את חרפתי, אף גם יהיה לו כח להפֹך החרפות לכבוד להפֹך היגון ואנחה לשמחה שזהו בחינת יוסף ה' לי בן אחר, בחינת מעשים טובים המשמחים הלב בחינת בן חכם ישמח אב, כי עיקר תולדותיהן של צדיקים הם מעשים טובים, היינושדייקא על ידי החרפות וכו' יוסף בן אחר שהוא הולדה דקדֻשה להוסיף להוליד על ידי זה דייקא שמחה וטוב בבחינת התהפכות היגון ואנחה לשמחה, שכל זה בחינת יוסף כמו שכתוב למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו', וכמו שכתוב ואתם חשבתם לרעה אלֹקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. ואיתא בספרים על זה אשריהם בעלי תשובה כי למחיה שלחם אלֹקים וכו' ולטהר המקומות אשר נפוצו שם לקרב ניצוצי קדֻשה למקומם וכו' שכל זה בחינת ירידה תכלית העליה בחינה שנתהפך הכל לטוב לששון ושמחה. ועל כן דייקא בחינת יוסף יכול להלהיב את הלב לה' יתברך...
(ליקוטי הלכות - הלכות הודאה ו' - ל
"ב):

 
 
2016 © כלהזכויות שמורות
חבקוק הנביא 47/1
בית שמש 9963231
 
טלפון: 052-393-4234

ברסלב, האש שלי | קרן רבי ישראל דב אודסר
קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל
לע"נ רבי עמרם יוסף הלוי הורוביץ
בן ר' משה נחום זצ"ל
לייבסיטי - בניית אתרים