ברסלב - קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל   ברסלב | קרן רבי ישראל דב אודסר
 
 
Breslov site in English
לוגו ברסלב
הצטרפות להפצה | הפוך למפיץ תרומה להדפסת ספרים | ברסלב


הפתק מהשמיים
התחברות לחברים

נ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת השבוע - פרשת וישלח

Back
דף הבית >> פרשת השבוע - פרשת וישלח

[ ויעבר את אשר לו.. ופירש רש"י עשה עצמו כגשר.. (לב,כג-כד)

כי עיקר הגשר לעבֹר עליו בזה העולם הוא אמת, כי איתא בדברי רבנו ז"ל (בסימן מח לקוטי תנינא) שהאדם צריך לעבֹר בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד כלל. ולזכות לזה לעבֹר על הגשר הצר של זה העולם, הוא על ידי ... אמת כמו שאומרים העולם שעם אמת יכולין לעבֹר כל העולם, כי עיקר הוא האמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת ובו נחתמו שמים וארץ, כמו שכתוב בראשי'ת בר'א אלֹקי'ם סופי תיבות 'אמת', שעל זה עומד כל העולם ומלואו. וכל הבלבולים והמניעות שיש להאדם מעבודת ה', שהעיקר הוא מניעות המח, העיקר העצה לעבֹר עליהם הוא אמת, שהוא מורה דרך להאדם לעבֹר על הכל בבחינת (תהלים מג) שלח אורך ואמתך המה ינחוני וכו'. וכמו שכתוב (תהלים פו): "אהלך באמתך וכו'". כי האמת הוא הגשר דקדֻשה. בבחינת מה שנאמר ביעקב, שהוא בחינת אמת שעשה עצמו כגשר, זה רמז שהאמת הוא הגשר כנ"ל.

כי יעקב עשה עצמו כגשר להציל את כל אשר לו מפחד הלילה ומפחדו של עשו שהלך לקראתו, שכל זה הוא בחינת כלליות הפחדים והיסורים והמניעות וכו' שיש לאדם מכל השונאים והמעכבים שמתלבש בהם היצר הרע, שהוא בבחינת עשו כידוע. ועל כן יעקב סמן לבניו שאי אפשר לעבֹר על כל הפחדים האלה כי אם על ידי אמת, שהוא בחינת יעקב שעשה עצמו כגשר ... שבכח הזה יכולין לעבֹר בזה העולם כל ימי חייו על הגשר הצר שצריכין לעבֹר עליו בלי פחד כנ"ל (לקוטי הלכות - הלכות תפילין ה' - מ"א):

 

[ ויאמר עשו יש לי רב ... (לג,ט)

עיקר קיום העולם על ידי הצדיק כמו שכתוב: עלמא על מה קאי? על עמוד חד וצדיק שמה [העולם, על מה הוא עומד? על עמוד אחד, ושמו צדיק]. אבל לעֻמת זה יש בכל דור ודור מתנגדים וחולקים על הצדיק האמת שיניקתם מבחינת הרב דקליפה שהוא בחינת עשו, בחינת המן עמלק, בחינת יש לי רב, שכל אחד ואחד שאינו חפץ בהאמת לאמתו אומר יש לי רב שבוחר לו רב מי שטוב בעיניו שאינויכול להוציאו ממקומו ולהקימו מנפילתו, אדרבא, הוא מרחקו מהצדיק שהוא נקֻדת האמת, כי הוא יונק מבחינת הרב דקליפהשהם בחינת אלופי עשו רברבי עשו.

ואלו החולקים ממשיכים הרוח חיים שלהם מהם, דהיינו מהרב דסטרא אחרא הנ"ל והוא גדול בשעתו ומצליח מאֹד, כי נדמה שיש להם כל הגדֻלה, אבל הוא רק לפי שעה, כי לסוף כלה ונאבד, כי אנשי השם כלֹא היו וכל החיות שממשיכין להשלים החסרונות שלהם אף על פי שנדמה שנשלם החסרון שלהם ברבוי גדול יותר מדאי, אבל הוא רק לשעה קלה, כי תכף ומיד חסר להם יותר ויותר, כי דעת חסרת מה קנית. כנראה בחוש שכל מי שאינו כשר וישר באמת לאמתו הוא רודף כל ימיו אחר פרנסה ועשירות וכל ימיו מלא חסרונות וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל: יש לו מנה מבקש מאתים וכו'.

ועל פי רֹב חסר לו בפשיטות, כי נדמה לו שמרוויח ומרוויח ולבסוף כשבא אל החשבון אין בידו מאומה ונשאר בעל חוב גדול, כמו שכתוב: "לֹא יחרֹך רמיה צידו". והוא בבחינת והמשתכר משתכר אל צרור נקוב, ובפרט עתה ששכיח זֹאת המעשה הרבה בין העשירים שעל פי רֹב נשארים בעלי חובות ואפילו מי שאינו בעל חוב חסר לו הרבה לפי רבוי הוצאותיו שמנהיג ביתו בכל פעם בגדולות יותר עד שאין מספיק לו כל מה שמרוויח ורֹאשו כבד עליו בכל פעם מרבוי החסרונות שלו שנדמה לו שחסר לו מההכרחיות שלו כפי מה שמנהיג עצמו ואת ביתו, וכל זה נראה בחוש למי שבקי קצת בהנהגת העולם שאינם מסתכלים על התכלית באמת לאמתו ואינם מתקרבים לצדיקי אמת, וכל זה מחמת שהמשכת החיות שלהם שהוא בחינת שלמות החסרונות נמשך להם מהרב דקליפה שהוא בעצמו כלו חסרון, כי לבוחסר מכל, כי יניקתם מבחינת מאֹרֹת חסר, בחינת מארת ה' בבית רשע, בחינת והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה שהם אינם שבעים לעולם מהעשירות שלהם ולעולם חסר להם הרבה וכל זה מחמת שיונקים מהרב דקליפה הנ"ל. וזהו והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה המה רֹעים וכו', שהם הרועים והמנהיגים דסטרא אחרא שהחיות הנמשך מהם להשלים החסרונות הוא כלו בחינת חסרון, לא ידעו שבעה וכנ"ל(לקוטי הלכות - הלכות העושה שליח ג' - י'):

 
 
2016 © כלהזכויות שמורות
חבקוק הנביא 47/1
בית שמש 9963231
 
טלפון: 052-393-4234

ברסלב, האש שלי | קרן רבי ישראל דב אודסר
קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל
לע"נ רבי עמרם יוסף הלוי הורוביץ
בן ר' משה נחום זצ"ל
לייבסיטי - בניית אתרים