ברסלב - קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל   ברסלב | קרן רבי ישראל דב אודסר
 
 
Breslov site in English
לוגו ברסלב
הצטרפות להפצה | הפוך למפיץ תרומה להדפסת ספרים | ברסלב


הפתק מהשמיים
התחברות לחברים

נ נח נחמ נחמן מאומן

פרשת השבוע - פרשת מקץ

Back
דף הבית >> פרשת השבוע - פרשת מקץ

[ ופרעֹה חֹלם ... (מא,א)

וזה בחינת חלום פרעֹה שבע פרות טובות ושבע פרות רעות שהם בחינת שבע שני השבע ושבע שני הרעב. זה בחינת תאוות ממון, שכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. וזהו מה שראה שבע פרות בריאות וטובות, דהיינו בחינת שבע שני השבע. זה בחינת עשירות וכל טוב שנותן ה' יתברך להעשירים. והנה שבע פרות אחרות עֹלות אחריהן וכו'. ותבלענה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. שבע פרות הרעות הם בחינת שבע שני רעב שהוא בחינת תאוות ממון שהוא רעב תמיד לבלֹע ממון הרבה, שהם בולעים את שבע שני השבע את כל הטוב והעשירות שנתן לו ה' יתברך, כי כל מה שיש לו עשירות יותר חסר לו יותר בבחינת: מרבה נכסים מרבה דאגה. ויש לו דאגות ויסורין כאלו הוא עני ממש בבחינת ותבלענה שבע פרות הרעות וכו' ותבֹאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה. ומראיהן רע כאשר בתחלה, דהיינו על ידי הרע של תאוות ממון שהוא בחינת שבע שני הרעב בחינת שבע פרות הרעות, על ידי זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננו ה' יתברך ולא נודע אצלו העשירות כלל והוא מלא דאגות כבתחלה, כי לעולם חסר לו, כי אין לו חצי תאוותו בידו לעולם ועינו לא תשבע עֹשר לעולם, כי תאוות ממון שלו מה שמתאוה בכל פעם יותר זה בולע את כל העשירות שלו עד אשרלא נודע כל טוב והעשירות שלו, כי נבלע ונשכח הכל על ידי תאוות ממון שלו שמתאוה בכל פעם יותר ויותר.

והתקון על ידי יוסף שהוא בחינת הצדיק שבדור שעיקר תיקון תאוות ממון על ידו. והוא נותן עצה להעשירים בעלי הממון שינצלו משבע שני הרעב מרעבון תאוות ממון על ידי צדקה שהוא עיקר שבירת תאוות ממון, כמו שכתב רבנו ז"ל (בסימן יג). וזה בחינת יעשה פרעֹה ויפקד פקידים על הארץ שיעשה ממֻנים, היינו בחינת גבאי צדקה שהם ממֻנים לפקח על העניים. וזהו: וחמש את ארץ מצרים, 'וחמש זה בחינת צדקה ששעורה חֹמש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל: המבזבז אל יבזבז יותר מחֹמש. וזהו: והיה האֹכל לפקדון לארץ וכו', כי עיקר פקדון ושמירת הממון הוא על ידי צדקה בבחינת (בבא בתרא יא): אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה וכו', וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (כתֻבות סו:): מלח ממון חסר. וזה: ולא תכרת הארץ ברעב, שלא תתגבר רעבון תאוות ממון שכורתת ועוקרת את האדם חס ושלום, כמבֹאר בהתורה "צווית צדק" (סימן כג), כי על ידי צדקה נצולין מתאוות ממון כנ"ל. וזהו: ויתן אֹכל בערים ושמרו אֹכל שדה העיר אשר סביבֹתיה נתן בתוכה, היינו שנתן האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי אותה העיר, כי עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזהו בחינת: "אֹכל שדה העיר אשר סביבֹתיה נתן בתוכה", שנתן וחלק בתוך העיר לעניי אותה העיר את כל האכילה והשפע שבסביבותיה. וזה שפרש רש"י שכל ארץ מעמדת פרותיה. ונותנין מעפר הארץ לתוכה ומעמדת פרותיה וכו', כי העני הוא בחינת עפר, כי מֻנח עד עפר, כמו שכתוב (תהלים קיג): מקימי מעפר דל. וכשרוצה האדם לשמֹר עשירותו, שלא ישלטו עליו שבע שני הרעב, צריך לתן מעפר הארץ לתוך עשירותו דהיינו זכות וכֹח הצדקה שנותן לעניים שהם בחינת עפר, וזה מעמיד ושומר עשירותו שיתקייםולא יכלה על ידי שבע שני הרעב שהוא תאוות ממון שמכלה חייו ועשירותו חס ושלום 
(ליקוטי הלכות 
- הלכות ברכת המזון ד' -  י"ז):

 

[ ואת גביעי גביע הכסף ... (מד,ב)

עיקר התגלות יוסף לאחיו, שזה היה אצלם חסד גדול ורחמים רבים וישועה גדולה להם ולאביהם יעקב אבינו, עליו השלום, כל זה היה על ידי הגביע שהיה באמתחת בנימין, שבתחילה היה להם מזה מרירות וצער גדול מאֹד, ולבסוף היה נעלם בעניין זה ישועה גדולה ורחמים רבים. ועל כן מובא בספרים באמת, שסוד ה'גביע' הוא אותיות י"ג ע"ב, היינו י"ג פעמים ע"ב, בחינת תליסר מכילין דרחמי [שלוש עשרה מידות של רחמים], שהם כלל הרחמים והחסד. וזה רמז לנו לידע ולהודיע, כשהאדם בצער גדול ומר מאֹד עד שמעקם את לבו מאֹד מאֹד יחזק את עצמו וידע ויאמין שגם זה לטובה, ובודאי נעלמין רחמים נפלאים במרירות הצער הזה, רק שצריכין לצעֹק ולהתפלל להשם יתברך ולחכות לרחמיו יתברך. 
(ליקוטי הלכות - הלכות הודאה ו' - אות מ"ה מתוך אוצר היראה - יסורין וישועה - ט'):

 
 
2016 © כלהזכויות שמורות
חבקוק הנביא 47/1
בית שמש 9963231
 
טלפון: 052-393-4234

ברסלב, האש שלי | קרן רבי ישראל דב אודסר
קרן רבי ישראל דב אודסר זצ"ל
לע"נ רבי עמרם יוסף הלוי הורוביץ
בן ר' משה נחום זצ"ל
לייבסיטי - בניית אתרים